AKO MÁM POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE?

Domov → 2%

AKO MÁM POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE?

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto 2% percentá poukazuje. Iný postup existuje pre Zamestancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a iný pre Živnostníkov, Firmy či Organizácie.

ZAMESTNANEC

ŽIVNOSTNÍK ALEBO FIRMA

 • 1, V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
 • 2, Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad
 • Pozrite si celý postup...


AK STE ZAMESTNANEC

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali.
 4. Do kolónky prijímateľa  - Oddiel II., riadky 15 až 21 vyplňte naše údaje: Riadok 15 - IČO: 42268303, Riadok 16 - Právna forma. Nadácia, Riadok 17 - Obchodné meno(náízov): NADÁCIA UNITED PHILANTHROPY, Riadok 18 - Sídlo - Ulica: Ivanská cesta, Riadok 19 - Súpisné/orientačné číslo: 43, Riadok 20 - PSČ: 82104, Riadok 21 - Obec:  Bratislava
 5. Naše údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu nám chcete poukázať -

 - V riadku 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa suma z riadku 24 z Potvrdenia o zaplatení dane , ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

 - V riadku 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

 1. Ak nám chcete oznámiť, že ste práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt) = zaškrtnite štvorček na konci tlačiva pred dátumom a Vašim podpisom
 2. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad – adresu Vášho príslušného daňového úradu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 3. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej Nadácie


Ak ste živnostník alebo firma

Vypĺňate priamo do Vášho daňového priznania, takže máte čas do 31. marca. Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

 1.   Vyplňte si Daňové priznanie právnických osôb. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 2.   Vypočítajte si:

- 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Nadácie United Philanthropy - táto suma musí byť minimálne 3 eurá.

- 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste počas roka 2016 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.

 1.   Doplňte identifikačné údaje o našej Nadácii: NADÁCIA UNITED PHILANTHROPY, Ivanská cesta 43, 82104 Bratislava, IČO: 42268303. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 % prijímateľovi.
 2.   Vyplnené daňové priznanie doručte (odošlite poštou) najneskôr do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. POZOR! Doručiť tlačivá  na príslušný daňový úrad a nie na sídlo našej Nadácie UP – adresu Vášho príslušného daňového úradu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost .

5.    Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet Nadácie UP.